Rapporti annuali e ciclici

  • CdS TRIENNALI di CHIMICA (C) e CHIMICA INDUSTRIALE (CI);
  • CdS MAGISTRALI di CHIMICA BIOMOLECOLARE (CB), CHIMICA DEI MATERIALI (CM); CHIMICA ORGANICA e BIOORGANICA (COB)

Schede Uniche Annuali (SUA-CdS)

  • 2018-19: L-27 C; L-27 CI; LM-54 CB; LM-54 CM; LM-54 COB
  • 2017-18: L-27 C; L-27 CI; LM-54 CB; LM-54 CM; LM-54 COB
  • 2016-17: L-27 C; L-27 CI; LM-54 CB; LM-54 CM; LM-54 COB